info@meddo.net

Werkgroep Dorpsvisie vol enthousiasme uit de startblokken

Op woensdag 23 september 2020 is tijdens een startbijeenkomst de aftrap gegeven voor het traject om te komen tot een nieuwe dorpsvisie voor Meddo.

De komende maanden gaat een enthousiaste werkgroep aan de slag om een nieuwe visie te ontwikkelen waarmee we in beeld krijgen welke kant we de komende jaren op willen met Meddo. Zodat Meddo ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft voor huidige en toekomstige bewoners. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een procesbegeleider van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).

Een aantal recente ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak voor een nieuwe stip op de horizon voor Meddo. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom een aantal voorzieningen, zoals de sluiting van de supermarkt en het op termijn verdwijnen van de kerkelijke functie. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals leegkomende bebouwing en veranderingen in het buitengebied vragen aandacht. Maar ook sociale vraagstukken, zoals de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sociale samenhang vragen aandacht. En een dorpsvisie is een goede manier om al die verschillende thema’s samen te brengen en zo een toekomstbeeld te schetsen. Mede vanwege de goede ervaringen uit het verleden met eerdere dorpsplannen heeft Algemeen Meddo’s Belang een tijd terug het initiatief genomen om een werkgroep te vormen. Deze werkgroep gaat de regie voeren om een nieuwe dorpsvisie, ook wel dorpontwikkelingsplan genoemd, op te stellen.

Werkgroep met brede samenstelling
Onder andere via Meddo Magazine, maar ook via andere kanalen, is een oproep gedaan aan geïnteresseerden om samen met andere enthousiastelingen hierin het voortouw te nemen. De werkgroepleden kwamen woensdag 23 september voor het eerst bij elkaar voor een startbijeenkomst. De grote opkomst tijdens deze avond bevestigt nog maar eens de betrokkenheid. Er is een werkgroep gevormd met een brede samenstelling. Jong en oud is vertegenwoordigd. De werkgroep heeft ook een mooie mix van bewoners uit de kern en bewoners in het buitengebied. Net als een mooie afwisseling tussen in Meddo geboren en getogen werkgroepleden en betrokken inwoners die nog relatief kort in Meddo wonen en graag een steentje bijdragen. Hiermee hebben we een goede basis om aan de slag te gaan. De eerstvolgende stap is het houden van een schouw. De werkgroep gaat in oktober te voet en met de fiets rond om een schouw te houden van de kern en het buitengebied. Dan brengen we alle belangrijke plekken en ontwikkelingen in beeld. Zodat er een goed beeld ontstaat van ons dorp en de werkgroep weet welke thema’s actueel zijn.

Betrokkenheid gemeente en DKK
Een procesbegeleider van DKK Gelderland gaat de werkgroep ondersteunen in het traject. DKK heeft veel ervaring met dit soort visietrajecten. De afgelopen jaren heeft DKK in vele dorpen en kernen in Gelderland meegewerkt aan de totstandkoming van een dorpsvisie of dorpontwikkelingsplan. De procesbegeleider van DKK biedt gedurende het gehele traject begeleiding en kan de werkgroep ondersteunen met kennis en ervaring. De gemeente Winterswijk is ook vanaf de beginfase betrokken bij het opstellen van de visie. Hierdoor wordt de gemeente vanaf het begin meegenomen in de ideeën die er leven in Meddo en de plannen die mogelijk voortkomen uit de dorpsvisie. En door de betrokkenheid kan er ook snel geschakeld worden om inzicht te krijgen in informatie, regels, procedures etc. Tijdens de startbijeenkomst was wethouder Inge Klein Gunnewiek namens het gemeentebestuur aanwezig bij de startbijeenkomst. Zij sprak haar waardering uit voor het initiatief om dit traject te starten. Ook roemde zij het enthousiasme en de betrokkenheid in Meddo. De wethouder gaf mee dat breed draagvlak belangrijk is bij de totstandkoming van een dorpsvisie. En gaf mee de kennis en ervaring binnen de verenigingen en belangenorganisaties mee te nemen.

Inbreng van heel Meddo
De werkgroep heeft jullie input nodig. De nieuwe dorpsvisie is namelijk van en voor heel Meddo! Op verschillende manieren wordt de komende tijd inbreng gevraagd van onze inwoners en organisaties. Zodat we ook daadwerkelijk een visie krijgen die aansluit bij de wensen en ideeën van onze bewoners en organisaties. Er is veel kennis en creativiteit in Meddo. De werkgroep wil die graag benutten. De werkgroep gaat op verschillende manier inwoners en bewoners betrekken bij de dorpsvisie. Daarom hierbij alvast een oproep aan alle inwoners, verenigingen en organisaties om na te denken over thema’s en onderwerpen die aan bod moeten komen in de dorpsvisie. Wanneer en op welke manier we de inbreng gaan ophalen horen jullie nodig. Via verschillende kanalen gaan we hierover communiceren.

Dorpsvisie en corona
De coronacrisis heeft de hele wereld op z’n kop gezet. De maatregelen en richtlijnen als gevolg van het coronavirus hebben ook invloed op de het traject van de dorpsvisie. Het organiseren van grote bewonersbijeenkomsten is op dit moment niet of maar beperkt mogelijk. Dat betekent dat ook de het traject rondom de dorpsvisie mogelijk ook anders ingericht moet worden. Dat vraagt ook van de werkgroep creativiteit en flexibiliteit. Voor de werkgroep staat in ieder geval voorop dat we een dorpsvisie willen maken waar de inbreng van inwoners en organisaties voorop staat. En we zullen met elkaar moeten kijken op welke manier we de inbreng en betrokkenheid van inwoners en organisaties het beste vorm kunnen geven. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen en richtlijnen. Zodra er meer duidelijkheid wordt hier over gecommuniceerd via de bekende kanalen. De werkgroep dorpsvisie gaat in ieder geval met veel enthousiasme aan de slag met een nieuwe dorpsvisie voor een leefbaar en toekomstbestendig Meddo.