info@meddo.net

Groen licht voor nieuwe ontmoetingsplekken en een Dorpsverbinder in Meddo

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 55.000 euro beschikbaar te stellen uit het budget van het Innovatiefonds (Adviesraad Sociaal Domein) voor de realisatie van de Dorpendeal Meddo.

Het Algemeen Meddo’s Belang (AMB), gemeente en provincie hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de voorbereiding van de Dorpendeal. Met het geld voor de deal wil AMB onder andere werken aan een toekomstbestendig en realistisch scenario voor ontmoetingsplekken voor jong en oud. Daarnaast is er geld beschikbaar om een Dorpsverbinder in te huren.

Dorpendeal is instrument van de provincie Gelderland

Een Dorpendeal is een subsidieregeling van de provincie Gelderland waarmee inwoners worden gestimuleerd om een eigen integraal plan te ontwikkelen ten gunste van de leefbaarheid in hun dorp. De provincie neemt de helft van het totale budget op zich, het andere bedrag is afkomstig van de gemeente en het dorp zelf.

Voor de Dorpendeal Meddo is begroot dat gemeente Winterswijk 55.000 euro inlegt, Meddo brengt 20.000 euro in en aan de provincie Gelderland wordt gevraagd om 75.000 euro in te leggen om enkele projecten voor de leefbaarheid in Meddo op te starten.

Gemeente vraagt provinciale subsidie aan

Dorpendeals worden aangevraagd door een gemeente. Daarom is de volgende stap van het college van B&W om de aanvraag van in totaal 150.000 euro in te dienen bij de provincie. Wethouder Sylvia Fleuren: “De gemeente ziet dat er met dit plan integraal wordt gewerkt aan meerdere opgaven die de leefbaarheid in Meddo bevorderen. Het is mooi dat de inwoners van Meddo zelf regie pakken. We willen hier graag een bijdrage aan leveren. Wij hebben veel waardering voor de inzet die ze tot nu hebben laten zien en verwachten dat er mooie resultaten uit deze deal komen. Meddo mag trots zijn op haar inwoners!”

Vergroten leefbaarheid

Het plan voor de Dorpendeal is een uitwerking van de Dorpsvisie ‘Samen d’ran veur Meddo’, die in 2022 door het AMB en de gemeente is vastgesteld. In deze Dorpsvisie staan vier hoofdthema’s, met per thema enkele actiepunten. Deze zijn het vertrekpunt voor de Dorpendeal.

Met het geld van de Dorpendeal wil AMB samen met alle inwoners, gemeente Winterswijk, provincie Gelderland en andere relevante partners de komende twee jaar werken aan een tweetal hoofdthema’s:

  1. Het stimuleren van ontmoeting door het creëren van plekken die bijdragen aan een positieve gezondheid en versterking van de sociale cohesie. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een huiskamer met loketfunctie (WMO-gerelateerde vragen), een ontmoetingstuin, een pluktuin en een “rondje Meddo” (kabouterpad) dat toegankelijk is voor jong en oud, ook met rollator of rolstoel. Ontmoeting draagt bij aan preventie; inwoners komen onder de mensen, krijgen meer netwerk, melden zich eerder aan als vrijwilliger, durven eerder hulp te vragen en deze hulp kan eerder en laagdrempeliger ingezet worden, voordat er echt grote problemen ontstaan.

  2. Een Dorpsverbinder als aanspreekpunt voor bewoners, gemeente, verenigingen en vrijwilligers. Een aanjager van initiatieven. Iemand die mensen met elkaar in verbinding brengt, vrijwilligers mobiliseert, vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar afstemt, nieuwe samenwerkingsvormen tussen verenigingen onderzoekt en het overzicht op de te realiseren wensen en ideeën bewaakt.

AMB: “We zijn blij dat het zover is dat de aanvraag kan worden ingediend bij de provincie. Er zit veel energie in het dorp om aan de slag te gaan, omdat we met deze Dorpendeal veel kansen zien om de leefbaarheid in Meddo te versterken. Onder het motto ‘Samen d’r an veur Meddo’ bieden we (toekomstige) uitdagingen het hoofd en werken we verder aan een aantrekkelijk en leefbaar Meddo voor nu en de toekomst.”

Eind mei tekenmoment

De verwachting is dat gemeente Winterswijk, AMB en de provincie eind mei bij elkaar komen om de Dorpendeal te ondertekenen. De datum maken we binnenkort bekend.

Meer weten? Lees de PDF van de Dorpendeal-aanvraag.
Nog vragen? Stuur een mail naar ambmeddo@gmail.com